โรงเรียนสันติวิทย์ (SANTIWIT  SCHOOL) โรงเรียนสามัญศึกษาควบคู่ศาสนาอิสลาม "ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่อย่างมีความสุข บนพื้นฐานแห่งวิถีอิสลาม"